ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ASOGEM NEDERLAND B.V. GEVESTIGD TE ZOETERMEER.

 

1. Toepassing van de voorwaarden.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
Zijn worden beschouwd als gekend en aanvaard door de koper.

2. Bestellingen.

Het aanvaarden van bestellingen zal steeds afhankelijk zijn van de leveringsvoorwaarden. Prijzen en leveringstermijnen zijn richtgevend en niet bindend. Bedingen voorkomend in de aankooporder en in tegenstelling met deze voorwaarden komen slechts in aanmerking na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord door ons. Bij een bestelling met een waarde onder de € 500,00 (excl. BTW) worden vracht- en administratiekosten in rekening gebracht . Deze bedragen 12 EUR + BTW voor klein-elektro en 15 EUR + BTW voor groot-elektro.

3. Leveringen.

Tenzij vervoer door onze eigen vrachtwagens, gebeuren alle verzendingen op risico en kosten van de koper. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het eisen van enigerlei schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen. Het aanvaarden en ondertekenen van de verzendingsnota door de koper, betekent in zijn hoofde de erkenning de goederen te hebben ontvangen conform en in goede staat. De verkoper behoudt zich het recht voor vergoeding te eisen voor de schade, dewelke wordt geleden ingevolge van annulatie of niet tijdig afnemen van de bestelling door de koper. Klachten dienen op straf van verval schriftelijk worden ingediend binnen de 5 dagen na ontvangst. Elke terugzending van goederen zal moeten gebeuren franco aan ons adres in de originele- of in goede beschermende verpakking en vereist ons voorafgaandelijk en geschreven akkoord door middel van een “retourbon”.

4. Betalingen.

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Zoetermeer, hetzij aan de kassa, hetzij aan de financiële instelling zoals vermeld op de officiële documenten van de vennootschap. In geval van niet- of gedeeltelijk betaling op de gestelde vervaldag begint zonder enige aanmaning een verwijlinterest te lopen vanaf deze vervaldag gelijkstellend aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 4%. Zo een vervallen factuur niet binnen de vijf dagen na aanmaning betaald is wordt deze bovendien vermeerderd met een forfaitair bedrag van 12% en € 12,00 per verzonden aanmaning, met een minimum van € 60,00 ter titel van schadevergoeding. De niet-betaling van één enkel verschuldigd factuurbedrag op de vervaldatum, doet de opeisbaarheid ontstaan –van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning- van alle facturen, zelfs indien zij nog niet vervallen zijn.

5. Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op koper over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan Asogem Nederland BV verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak of andere door Asogem aan hem geleverde of te leveren zaken dan wel de in verband daarmee (te) verrichte(n) werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. Asogem Nederland BV is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen en koper geeft Asogem bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf te betreden. Koper is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren.

6. Garantie.

  1. Wij garanderen dat de toestellen zonder gebreken ( conform ) zijn, naar de laatste stand van de techniek. Wijzigingen in de constructie of uitvoering, die noch het goed functioneren noch de waarde van de goederen beïnvloeden, vormen geen gebrek.
  2. Indien er aantoonbaar sprake is van een gebrek ( non-conformiteit ), zal onze klantendienst dit gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos verhelpen of een daartoe benodigd onderdeel toezenden. Wij behouden ons het recht voor naar de redelijkheid te bepalen op welke wijze aan onze verplichtingen zal worden voldaan. (De vaststelling van het gebrek, zelfs op tegenspraak, geeft de koper niet het recht de aankoopprijs geheel of gedeeltelijk in te houden). In geval van vervangingslevering of terugname, behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen in verhouding tot de verstreken gebruiksperiode tenzij dwingend recht anders bepaalt. In geen geval kan schadevergoeding in hoofde van de koper ontstaan, boven de beperkingen gesteld in artikel 7.
  3. Buiten dwingendrechtelijke bepalingen, zijn alle rechten van de koper, gebaseerd op een gebrek aan het goed, vervallen na verloop van een termijn van 24 maanden voor witgoed en klein electro na levering van de goederen aan de eindgebruiker.
  4. Voor een beroep op garantie dient het geldige aankoopbewijs (factuur) met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
  5. Prestaties van onze klantendienst vermeld in de voorgaande bepalingen is beperkt overeenkomstig de garantievoorwaarden die gelden voor het verkochte toestel.
  6. Wij staan garant voor onze toestellen ten opzichte van de eindgebruiker, overeenkomstig de bepalingen van de garantievoorwaarden die gelden voor dat bepaalde toestel. De koper verbindt er zich toe de eindgebruikers van de toestellen te informeren over de geldende garantievoorwaarden.
  7. De koper heeft geen recht op schadevergoeding, behoudens wanneer de aansprakelijkheid wettelijk wordt opgelegd. In geen geval, kan een schadevergoeding meer bedragen dan de aankoopprijs van het toestel, tenzij de wetgeving meer uitgebreide rechten toekent.

7. Rechtsbevoegdheid

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied, waaronder de maatschappelijke zetel ressorteert, bevoegd, oordelend naar Nederlands recht.

Asogem Nederland BV :leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Haaglanden: depotnummer 3760/2.